واسه هميشه رفتم

<-BlogAbout->
CAT's
BAX
TEMP

| سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 20:16 | linda

گاهی لازم است

نیاز داریم که

کرکره را پایین بکشیم و بگوییم :

بی هیچ توضیحی ،

فعلا

تعطیل است

| یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 11:56 | linda